Thursday, June 11, 2009

Panalangin ng Isang Pari


Amang minamahal,
Pinupuri kita, minamahal kita, sinasamba kita,
Isugo mo ang iyong Espiritu upang tanglawan ang aking isipan at akayin tungo sa mga katotohanan ng iyong anak na si Jesus, Pari at Handog.
Sa Espiritung ito, gabayan mo ang aking puso na matulad sa Mahal na Puso ni Jesus, upang panibaguhin sa akin ang marubdob na pagmamahal ng isang pari;
na ako rin ay handang maghandog ng sarili sa paglilingkod sa banal mong altar.
Sa Espiritung ito, linisin mo ang aking mga kahalayan at palayain sa aking mga pagsalangsang sa pamamagitan ng Kalis ng kaligtasan. Nawa ang iyong kalooban ang aking tanging masundan.

Ang Mahal na Birhen, Ina ni Hesus, ang siya nawang maging aking kulandong at sanggalang sa lahat ng masama. Gabayan nawa niya ako na gawin lamang ang naisin ni Hesus. Turuan nawa niya ako na magkaroon ng katulad ng puso ni San Jose, na kanyang esposo, na ipagtanggol at pangalagaan ang Simbahan. Nawa ang kanyang pusong nasugatan ang aking maging inspirasyon at tanggapin ito bilang isang anak na handang magpakasakit sa paanan ng krus. Ako’y nagsusumamo na ikaw sana ay maging mapag-ampong Ina sa akin, at tulungang ako’y maging isang mabuting anak.

Panginoon, gawin mo akong isang banal na pari, pag-alabin mo sa apoy ng iyong pag-ibig, na walang hinahangad kundi ang iyong higit na kaluwalhatian at kaligtasan ng mga kaluluwa.

Pakumbabang nanalangin at nagpapasalamat ako sa iyo, aking Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kay Kristo Jesus na iyong anak at aking kapatid. Amen.

O Maria, Ina ng mga pari, ipanalangin mo kami.
San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami.A Priest’s Prayer

Loving Father, I praise you, I love you, I adore you.
Send your Holy Spirit to enlighten my mind to the truth of your Son, Jesus, Priest and Victim. Through the same Spirit guide my heart to his Sacred Heart,
to renew in me a priestly passion that I, too, might lay down my life upon the altar. May your Spirit wash away my impurities and free me from all my transgressions in the Cup of Salvation, Let only your will be done in me.

May the Blessed Mother of your dearly beloved Son, wrap her mantle around me and protect me from all evil. May she guide me to do whatever He tells me.
May she teach me to have the heart of St. Joseph, her spouse, to protect and care for my bride. And may her pierced heart inspire me to embrace as my own your children who suffer at the foot of the cross. I humbly cry to her: please be my consoling mother, and help me to be a better son.

Lord, make me a holy priest, inflamed with the fire of your love, seeking nothing
but your greater glory and the salvation of souls. I humbly bless and thank you, my Father, through the Spirit, in Christ Jesus, your Son and my brother. Amen.


O Mary, Queen of priests, pray for us.

St. John Marie Vianney, pray for us.

No comments: